فرایند پذیرش مقالات

 

  • ثبت نام و ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه نشریه
  • بررسی مقدماتی مقاله توسط اعضا هیات تحریریه و تهیه لیست مقالات قابل پذیرش در نشریه
  • طرح مقالات قابل پذیرش در جلسه هیات تحریریه نشریه به منظور بررسی نهایی موضوعیت عنوان و مطابقت محتوای مقاله با موضوعات مصوب و اولویت های انتشار مقاله در نشریه و در صورت تایید، تعیین و معرفی داوران
  • ارسال مقاله به سه نفر از متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاه­ ها توسط دفتر نشریه جهت بررسی و داوری مقاله
  • تصحیح و بازنگری مقاله براساس نظر داوران  توسط نویسنده مسئول مکاتبه
  • تعیین داور تطبیق دهنده نظرات داوران توسط سردبیر و ارسال نسخه تصحیح شده به داور تطبیق توسط دفتر نشریه
  • بررسی و کنترل مقاله توسط سردبیر، پس از تایید داور تطبیق
  • ویراستاری ادبی و فنی مقاله توسط ویراستار ادبی نشریه
  • کنترل نهایی مقاله قبل از چاپ توسط سردبیر و ویراستار انگلیسی
  • صفحه آرایی  و چاپ توسط دفتر نشریه