دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1396 
6. تحلیل وضعیت معابر در محل وقوع تصادفات فوتی شهر تبریز (محدوده زمانی سال های 1392 الی 1396)

صفحه 151-173

حمید رسولی؛ خلیل پور ابراهیم؛ خلیل ولی زاده کامران؛ محمدرضا نیکجو