دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1395 
4. مقایسه مؤلفهﻫﺎی شخصیت در افراد معتاد به مواد مخدر و عادی

صفحه 75-91

کریم عبدالمحمدی؛ عزت اله احمدی؛ آیت اله فتحی؛ الهه عافی