دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1393 
2. بررسی اعتماد به پلیس امنیت اخلاقی در میان شهروندان شهر تبریز و عوامل موثر بر آن

صفحه 21-43

محمد باقر علیزاده اقدم؛ داود قاسم زاده؛ یعقوب زارعی؛ وحیده باباخانی


6. بررسی تاثیر عملکرد پلیس در ایجاد امنیت روانی سرمایه گذاران

صفحه 115-138

توحید راعی دیزج؛ فاطمه گلابی؛ فرشته امین پور