دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1390 
5. تصادفات جاده ای و پارامترهای اقلیمی

صفحه 78-93

بهروز ساری صراف؛ منصور پیروتی؛ فاطمه جعفرزاده؛ ابوالفضل رحمانی