دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1390 
2. خودکشی معضل اجتماعی

صفحه 15-35

طاهر بخشی زاده؛ محسن علائی


7. مطالعه جامعه شناختی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر امنیت اجتماعی

صفحه 127-157

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ سید رضا اسلامی بناب