دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1398، صفحه 1-195