مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نقش آفرینی کارآمد و موثر سازمان‌های مسئول در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقش‌آفرینی کارآمد و موثر سازمان‌های مسئول در پیشگیری از جرم به انجام رسیده است؛ روش پژوهش کیفی و تکنیک جمع‌آوری داده مصاحبه می‌باشد؛ مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 30 نفر از مطلعین کلیدی خصوصا اساتید رشته‌ی جامعه شناسی و اقتصاد دانشگاه تبریز، کارشناسان ارشد نیروی انتظامی، کارشناسان ارشد سازمان بهزیستی، اداره‌ی کل تبلیغات اسلامی، اداره-ی کل فرهنگ و ارشد اسلامی، اداره‌ی کل کمیته‌ی امداد، کارشناسان ارشد معاونت پیشگیری دادگستری استان آذربایجان شرقی و شهروندان مرکز استان آذربایجان شرقی(تبریز) بوده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که سازه‌هایی چون کم و کیف تخصص‌گرایی، ضعف مخاطب‌شناسی، شعارگرایی، مسئولیت-پذیری اجتماعی سازمان‌ها، آنومی سازمانی، ساختار سازمانی تواناساز، درک واقعیت‌های جامعه، مشوق‌های اقتصادی، کم و کیف سرمایه‌ی اجتماعی، اتخاذ مشی علمی در امر پیشگیری، تدوین و اجرای قانون، کمبود منابع مالی و انسانی، کاهش فقر و نابرابری، پایش و نظارت استاندارد از متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر نقش آفرینی کارآمد و موثر سازمان‌های متولی پیشگیری از جرم هستند.

کلیدواژه‌ها