بررسی رابطه بین امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان و زمینه اجتماعی مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی علوم اجتماعی

چکیده

سلامت اجتماعی عاملی مهم در کنترل آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی می‌باشد؛ این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز به انجام رسیده است؛ روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری آن تمام دانشجویان دانشگاه تبریز می‌باشند. حجم نمونه برابر با 101، شیوه نمونه‌گیری، طبقه‌ای متناسب با حجم می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و از روش‌های آماری در سطح توصیفی و استنباطی از روش همبستگی پیرسون و آزمون تفاوت میانگین T و آنالیز واریانس یک طرفه F استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاکی از این است که بین احساس امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی رابطه مستقیم ضعیف با ضریب همبستگی (295/0) وجود دارد که در سطح اطمینان 99 درصد (003/0) مععنادار می‌باشد؛ به عبارتی دیگر با افزایش احساس امنیت اجتماعی در دانشجویان میزان سلامت اجتماعی آنان افزایش پیدا می‌کند. در بررسی تفاوت میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان بر حسب متغیرهای جنس، رشته تحصیلی نتایج حاکی از این است که میانگین سلامت اجتماعی در بین دانشجویان مرد و زن در سطح اطمینان 99 درصد و با رشته‌های تحصیلی مختلف در سطح اطمینان 95 درصد، متفاوت و معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها