بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 .............

چکیده

امروزه محققان معتقدند که انسان برای رسیدن به یک درجه موفقیت در زندگی و برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی که اساس موجودیتش را تشکیل می‌دهد نیاز به امنیت و احساس امنیت دارد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی دانشجویان به انجام رسیده است؛ جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز می‌باشند که طبق آخرین آمار در سال 1398 320 نفر گزارش شده است که پس از انجام پیش تست با استفاده از فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند.
نتایج پژوهش حاکی از این است که میزان احساس امنیت اجتماعی دانشجویان در حد متوسط به بالا می‌باشد؛ در بررسی میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل پژوهش یعنی متغیرهای احساس رضایت از زندگی، بهزیستی معنوی و سرمایه اجتماعی نتایج حاکی از این است که میزان ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه اجتماعی با متغیر احساس امنیت اجتماعی (698/0)، بهزیستی معنوی با احساس امنیت اجتماعی (401/0) و رضایت از زندگی با احساس امنیت اجتماعی (359/0) می‌باشد؛ باید ذکر کرد که جهت همبستگی بین متغیرهای مستقا با وابسته مثبت و معنادار در سطح اطمینان 99 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها