بررسی عوامل مرتبط باگرایش به رفتارهای مخاطره آمیز ترافیکی در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.............

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش به رفتارهای مخاطره‌آمیز ترافیکی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز به انجام رسیده است؛ روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری آن تمام دانشجویان دانشگاه تبریز می‌باشند. حجم نمونه برابر با 150، شیوه نمونه‌گیری، طبقه‌ای متناسب با حجم می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد؛ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و از روش‌های آماری در سطح توصیفی و استنباطی از روش همبستگی پیرسون و آزمون تفاوت میانگین T و آنالیز واریانس یک طرفه F استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیر دینداری و میزان گرایش به رفتارهای مخاطره‌آمیز ترافیکی در بین دانشجویان رابطه معکوس و ضعیف (154/0-) وجود دارد که معنادار نمی‌باشد؛ نتیجه بررسی این رابطه بین متغیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و گرایش به رفتارهای مخاطره‌آمیز ترافیکی نیز حاکی از این است که بین دو متغیر رابطه معکوس و ضعیف (204/0-) و معنادار در سطح اطمینان 95 درصد (012/0) وجود دارد. در بررسی تفاوت میانگین رفتارهای مخاطره‌آمیز ترافیکی دانشجویان بر حسب متغیرهای جنس، رشته تحصیلی نتایج حاکی از این است که میانگین گرایش به رفتارهای مخاطره‌آمیز در بین دانشجویان با رشته‌های تحصیلی مختلف، متفاوت (854/2=f) و در سطح اطمینان در سطح اطمینان 95 درصد (026/0) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها