بررسی تطبیقی میزان جرایم امنیتی و جنایی در مناطق حاشیه‌نشین و غیر حاشیه نشین شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان جرایم امنیتی و جنایی در مناطق حاشیه‌نشین شهر تبریز به انجام رسیده است؛ این پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای می‌باشد و از نظر بعد زمان، از نوع مقطعی و از نظر سطح، گسترده و از نظر پیامد، از نوع کاربردی و تجویزی می‌باشد؛ در این پژوهش جامعه مورد مطالعه، مناطق حاشیه‌نشین و غیر حاشیه‌نشین شهر تبریز در سال 1396 می‌باشد؛ متناسب با اهداف پژوهش، 13 منطقه حاشیه‌نشین و 9 منطقه غیر حاشیه‌نشین مورد مطالعه قرار گرفته است که در این راستا پرسشنامه محقق ساخته به کلانتری‌های 18 گانه شهر تبریز و حومه از طریق مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ارسال گردیده است؛
نتایج پژوهش حاکی از این است که میزان وقوع جرایم امنیتی و جنایی در ساکنان مناطق حاشیه‌نشین بیشتر از غیرحاشیه‌نشین کلان‌شهر تبریز است. در بین جرایم امنیتی، جرم سرقت از خودرو در صدر، جرم سرقت خودرو در مرتبة دوّم و جرم سرقت از منزل با در مرتبة سوّم قرار دارد. در بین جرایم عمومی، پدیدة خودکشی در صدر و پدیدة خودزنی در مرتبة بعدی قرار دارد. نتایج آزمون 2χ نیز حاکی از این است که میزان جرایم امنیتی و جنایی بوقوع‌پیوسته در مناطق حاشیه‌نشین و غیرحاشیه‌نشین شهر تبریز در سال 1396 متفاوت بوده و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها