بررسی رابطه بین وقایع استرس زای زندگی و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه ی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناسی تربیتی دانشگاه چرخ نیلوفری

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وقایع استرس زای زندگی و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه ی شهر تبریز بود. روش تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر تبریز که حدود 10000 نفر می شود تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب 384 نفر شد . روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه تمایل به اعتیاد فرچاد و همکاران (1385) و پرسشنامه وقایع استرس زای زندگی (SRRS) هولمز و راهه (1960) بود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد بین عوامل استرس زای خانوادگی با گرایش به اعتیاد دانش آموزان رابطه وجود دارد (05/0>P). بین عوامل استرس زای تحصیلی با گرایش به اعتیاد دانش آموزان رابطه وجود دارد (05/0>P). بین عوامل استرس زای اجتماعی با گرایش به اعتیاد دانش آموزان رابطه وجود دارد (05/0>P). بین عوامل استرس زای فردی با گرایش به اعتیاد دانش آموزان رابطه وجود دارد (05/0>P). بنابراین نتیجه می گیریم که عوامل استرس زای زندگی قادر به پیش بینی گرایش دانش آموزان به اعتیاد است.

کلیدواژه‌ها