تبیین جامعه شناختی نقش و کارکرد پدافند غیرعامل در حوزه شایعه سازی های فضای مجازی (مورد مطالعه : استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

به موازات ظهور اینترنت و گسترش سریع آن در کشورما ، شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به جهت برخورداری از ویژگی‌ها و ابزارهای جذاب و مورد قبول جامعه، در کمترین زمان ممکن در بین مردم جا گرفته و به نوعی در سبک زندگی مردم و تغییر دیدگاه‌ها و باورها و هنجارهای جامعه، تأثیرگذار بوده است. این شبکه ها در کنار فرصت ها ، تهدیداتی در دو حوزه سخت و نرم پدید آورده اند که بایستی با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات غیرنظامی به مقابله با آنها پرداخت . یکی از آنهاشایعات فضای مجازی می باشد که به سبب جامعه مورد بررسی آن حائز اهمیت می باشد. امروزه شایعات در فضای مجازی در قالب جنگ نرم دشمن متوجه افراد، جامعه، نظام سیاسی و حکومت است . شایعه سازی های فضای مجازی به جهت برخورداری از مؤلفه‌های جذب مخاطبین به عنوان یکی از ابزارهای تأثیرگذار جنگ مبدل گشته و سعی دارد با بهره‌گیری از این مؤلفه‌ها من جمله اقناء‌سازی ، تغییر افکار و نگرش‌ها و اهداف شوم دشمنان را در کشورها اجرایی نمایید.
به این منظور ، و به جهت اهمیت موضوع در استان آذربایجان شرقی ، به مرکزیت کلانشهر تبریز، تحقیق حاضر با هدف تببین جامعه شناختی نقش پدافند سایبری در کاهش شایعات فضای مجازی در استان آذربایجان شرقی، به دنبال پاسخ به این سئوال است که نقش و کارکرد پدافند غیرعامل در مقابله با شایعات منحرف کننده فضای مجازی به چه میزان می‌باشد؟

کلیدواژه‌ها