بررسی نقش میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی در گرایش به ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان متوسطه شهرستان هشترود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و رابطه آن با گرایش به ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان متوسطه شهرستان هشترود می پردازد. از نظر گردآوری داده ها یک بررسی پیمایشی-میدانی است. جامعه آماری ، دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان است که جمعا 2503 دانش آموز (دختر 1041 و پسر 1462) را شامل می گردد. برای انتخاب نمونه از فرمول کوکران با ضریب خطای 5 درصد استفاده شد و تعداد 333 نفر دانش آموزان مقطع متوسطه به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که اعتبار آن از طریق اعتبار صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که"بین میزان و نوع استفاده ازشبکه های اجتماعی و گرایش به ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین میزان استفاده ازشبکه های اجتماعی با گرایش به بزهکاری، گرایش به ناهنجاری های جنسی، گرایش به ضرب و شتم، گرایش دانش آموزان به سیگار تفاوت وجود داشت. همچنین بین نوع استفاده ازشبکه های اجتماعی و گرایش به بزهکاری دانش آموزان، گرایش به ناهنجاری های جنسی، گرایش به ضرب و شتم و گرایش دانش آموزان به سیگار رابطه وجود داشت .

کلیدواژه‌ها