مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه سهند با آگاهی از حقوق شهروندی در شهر تبریز با تاکید بر امنیت فردی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آگاهی از حقوق شهروندی یکی از مهمترین و بهترین راهکارها برای ارتقای امنیت فردی و اجتماعی در جامعه است. به طوری که تحقق امنیت اجتماعی در جامعه نیازمند دو عنصر حقوق افراد و تکالیف اجتماعی آنها می‌باشد و این عناصر اجتماعی امروزه در ذات مفهوم شهروندی قرار دارند. از سوی دیگر، برنامه‌های رسانه‌های ارتباط جمعی همچون شبکه‌های استانی، از مهمترین ارکان آگاهی‌بخشی به شهروندان در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی هستند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه سهند با آگاهی از حقوق شهروندی است. نوشتار حاضر، به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته با حجم نمونه 400 نفر در بین افراد 15 تا 70 سال کلان‌شهر تبریز در سال 1396 انجام شده است. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده از برنامه‌های شبکه سهند و محتوای برنامه‌های این شبکه در تمامی ابعاد (به جز بعد فرهنگی) با آگاهی از حقوق شهروندی (و ابعاد آن یعنی حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی) رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. البته اگرچه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه سهند از ابعاد مدنی، سیاسی و اجتماعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی مثبت است، اما این تأثیر چندان قابل اعتنا نیست و نشان از آن دارد که افراد مطالعه شده بخشی از آگاهی‌های خود را در این زمینه از منابع دیگر به دست می‌آورند.

کلیدواژه‌ها