شناسایی مؤلفه‌های هوش مدیریتی فرماندهان و مدیران انتظامی استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه­های هوش مدیریتی فرماندهان و مدیران انتظامی استان آذربایجان شرقی است. این تحقیق از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از نوع اکتشافی می­باشد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی است. در بخش کمی 177 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند؛ و در بخش کیفی 15 نفر از فرماندهان و مدیران انتظامی استان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده­ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی و سازه آن تائید شده است و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ابزار گرداوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته است و از روش سه سویه سازی داده‌ها و انتخاب نمونه‌ای هدفمند باورپذیری، انطباق‌پذیری و انتقال پذیری مصاحبه­ها سنجیده شد. یافته­های بدست آمده نشان می­دهد که هوش مدیریتی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی شامل بعد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، هیجانی، فرهنگی، معنوی، منطقی و راهبردی است.

کلیدواژه‌ها