ضمانت اجرای قانونی جرایم ناشی از وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
ضابطان دادگستری در حفظ نظم و امنیت جامعه نقش مهمی را ایفا می­کنند و تاثیر اعمال آنها در اجرای عدالت کیفری انکارناپذیر است؛ اما آنها در اجرای وظایف خود پایبند قانون بوده و در قبال مقامات قضایی و افراد جامعه مسئول و پاسخگوی نتایج اعمال خود هستند. بنابراین ضابطان ممکن است در حین اجرای وظایف خود و دستورات قضایی مرتکب تقصیر و تخلف یا جرم شوند. در این صورت قانونگذار برای آنها مسئولیت­هایی را در نظر گرفته است و در قبال این مسئولیت­ها تدابیر تنبیهی پیش­­بینی کرده است. مسئولیت ضابطان دادگستری می­تواند به سه صورت انتظامی، مدنی و کیفری باشد و لذا ضمانت اجرایی که قانونگذار برای آنان مقرر کرده است با توجه به نوع تخلف می­تواند به این سه صورت باشد. بدین ترتیب این مقاله به بررسی موارد و مصادیق مسئولیت ضابطان دادگستری در سه نوع مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری در نظام حقوقی می­پردازد.

کلیدواژه‌ها