بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و بقای نوع انسان در گرو بقای جامعه­ای است که در آن زندگی می­کند. از سوی دیگر، زندگی اجتماعی نیازمند نظم و امنیت است و این نیازمندی به حدی است که هیچ جامعه­ای بدون نظم و امنیت قادر به ادامه حیات خود نمی­باشد. از این رو تلاش در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی جزء اولین تلاش­های جوامع بشری در هر زمانی است. سازمان پلیس به عنوان سازمانی است که مسئولیت سنگینی در حوزه­ی برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی برعهده دارد.
 لذا این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت­مندی از کیفیت خدمات نیروی انتظامی در بین شهروندان شهرستان مشگین شهر به انجام رسیده است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری پژوهش کلیه سرپرستان خانوار شهرستان مشگین شهر می­باشد که تعداد 376 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و تجزیه و تحلیل یافته­ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است.
نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیرهای دینداری و کیفیت خدمات با متغیر میزان رضایت­مندی از کیفیت خدمات نیروی انتظامی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین نتایج بررسی متغیرهای زمینه­ای با متغیر وابسته میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات نیروی انتظامی نیز حاکی از این است که بین سن، تعداد خانوار و طول سال ازدواج سرپرستان خانوار شهرستان مشگین شهر با میزان رضایت­مندی از کیفیت خدمات نیروی انتظامی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها