مقایسه میزان آگاهی گروه های مرتبط با معتادان از مداخلات درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی (مورد مطالعه: معتادان، خانواده، کارکنان درمانی، نیروی انتظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تبریز

2 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تبریز

4 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

فرآیند درمان اعتیاد و عوامل مربوط به آن همچون حمایت­های اجتماعی و کاهش آسیب در سال های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث و چالشی در حوزه اعتیاد بوده است؛ چرا که در صورت عدم درمان اعتیاد، انتظار می­رود قسمت اعظمی از جامعه را درگیر کرده و عملکرد جامعه را مختل کند. برهمین اساس این پژوهش با هدف مقایسه میزان آگاهی گروه‌های مرتبط  با معتادان شامل معتادان، خانواده، کارکنان درمانی، نیروی انتظامی از مداخلات درمان، کاهش آسیب و حمایت­های اجتماعی انجام گرفت. به همین منظور 450 نفر از افراد مرتبط با معتادان (شامل معتادان، خانواده معتادان، کارکنان درمانی کلینیک­ها، کارکنان درمانی کمپ­ها، کارکنان درمانی بهزیستی، کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر و کارکنان پلیس پیشگیری) به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته میزان آگاهی گروه‌های مرتبط با مداخلات درمان، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که تفاوت معنی­داری بین میزان آگاهی گروه های مرتبط با معتادان وجود دارد. با توجه به اهمیت آگاهی گروه های مرتبط با معتادان از مداخلات درمان، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی در فرآیند درمان و بازگشت معتادان به جامعه، توجه به افزایش آگاهی آنها ضروری می­نماید.

کلیدواژه‌ها