بررسی و مدلسازی تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه باری و سنگین در جاده‌های برون شهری استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی، ایران

2 دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

3 کارشناس آمار تصادفات استان آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی مناسب برای برآورد احتمال تصادفات منجر به واژگونی در وسایل نقلیه باری و سنگین است. این تحقیق از نوع کاربردی است و با توجه به موضوع آن از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. متغیرهای مستقل در این پژوهش مشخصات هندسی، آب و هوایی، محیطی و مشخصات جمعیت­شناختی راننده و متغیر وابسته نیز نوع تصادفات می­باشد.
این تصادفات از شش محور جاده‌های پرتردد و حادثه‌خیز استان آذربایجان شرقی برای بررسی انتخاب شدند. داده‌های تصادفات شامل 394 تصادف وانت بار و 424 تصادف وسیله نقلیه سنگین در بین سال‌های 1390 تا 1394 هستند که از این تعداد، 164 تصادف واژگونی برای وانت بار و  127 تصادف واژگونی برای وسیله نقلیه سنگین ثبت شده است. در این داده‌ها، متغیرهای مشخصات جاده، مشخصات راننده، مشخصات آب و هوایی و مشخصات محیطی مورد بررسی قرار گرفت. برای مدلسازی از مدل لوجیت باینری استفاده شد و مدل نهایی برای هر وسیله نقلیه به دست آمد و تحلیل حساسیت بر روی آنها انجام گردید. متغیرهای شب و روز، حجم ترافیک ساعتی، شانه راه، سرعت باد و بارندگی برای وانت بار و متغیرهای روز و شب، شانه راه، بارندگی، سن راننده و فصل تابستان برای وسایل نقلیه سنگین با ضریب اطمینان 95% معنادار گردید.

کلیدواژه‌ها