بررسی نقش عوامل اجتماعی در بروز رفتارهای پرخطر و زمینه اجتماعی مرتبط با آن ( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

شیوه زندگی سالم و اجتناب از رفتارهای پرخطر، عامل مؤثر و مهمی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است و منبعی ارزشمند برای تطابق با عوامل تنش­زای زندگی می­باشد و توانایی فرد را برای زندگی طولانی­تر و سالم­تر ارتقاء می­بخشد.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی در بروز رفتارهای پرخطر و زمینه اجتماعی مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه تبریز به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز به تعداد 15351 نفر و تعداد نمونه آماری 375 نفر براساس فرمول کوکران می­باشد. روش پژوهش پیمایش و شیوه نمونه­گیری، نمونه­گیری طبقه­ای می­باشد؛ ابزار مورد استفاده پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از نرم افزار spss استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیرهای میزان استفاده از اینترنت و سرمایه فرهنگی با متغیر میزان بروز رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد؛ بین متغیر میزان رضایت از زندگی با متغیر میزان بروز رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد، و فرضیه اصلی تأیید می­شود.
 همچنین نتایج بررسی متغیرهای زمینه­ای پژوهش نیز حاکی از این است که بین متغیر درآمد و میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان رابطه معنی­داری وجود ندارد. در نهایت بررسی نتایج مربوط به تفاوت میانگین میزان بروز رفتارهای پرخطر براساس طبقه اجتماعی حاکی از این است که تفاوت میانگین میزان بروز رفتارهای پرخطر براساس طبقه اجتماعی دانشجویان معنی­دار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها