بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با نزاع- درگیری فردی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز)

نویسنده

چکیده

نزاع نوعی بی‌نظمی در روابط اجتماعی (میان افراد و گروه‌ها) می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در مطالعات آسیب‌‏شناسی اجتماعی حال حاضر محسوب می‌شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با نزاع و درگیری فردی انجام گرفته است. مطالعه حاضر به روش پیمایشی (با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‎ای در مناطق ده‌گانه شهر تبریز) در میان 527 نفر از افراد 15 سال و بالاتر ساکن در شهر تبریز که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده‌اند، انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تحلیل آن‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
براساس نتایج، میانگین نزاع و درگیری فردی در بین ساکنان شهر تبریز 67/2 (در یک مقیاس 6-1 و در حد متوسط) بوده است. با توجه به نتایج ضرایب همبستگی، جامعه‌پذیری و دو بعد آن (شامل: جامعه‌پذیری شخصی و جامعه‌پذیری اجتماعی)، کنترل اجتماعی، دینداری و هر 4 بعد آن (شامل؛ بعد اعتقادی، مناسکی، پیامدی و عاطفی) همگی رابطه معکوس و معناداری با نزاع و درگیری فردی نشان داده‎اند. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از متفاوت بودن میانگین متغیر میزان نزاع و درگیری فردی بر حسب متغیرهای جنسیت، درآمد، منطقه مسکونی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی می‌باشد

کلیدواژه‌ها