بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اسکو)

نویسنده

چکیده

امنیت اجتماعی از مولفه‌های مهم و اساسی در رفاه اجتماعی محسوب می‌شود و دختران دانشجو به عنوان سرمایه انسانی هر جامعه‌ای، نقش اساسی در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند و این ممکن نخواهد شد جز با احساس امنیت آنها در تمام عرصه‌های اجتماعی.
این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اسکو به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اسکو در سال 1395 است و تعداد نمونه آماری 97 نفر می‌باشد. روش پژوهش پیمایش و شیوه نمونه‌گیری، تصادفی ساده است.
نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی با متغیر احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای افزایش احساس امنیت دختران دانشجو باید به عواملی چون افزایش میزان حمایت اجتماعی از دختران دانشجو در جامعه و بالا بردن سرمایه اجتماعی دختران توجه اساسی شود.

کلیدواژه‌ها