بررسی عوامل مرتبط با ترک اعتیاد ( مورد مطالعه: معتادان شهر تبریز)

نویسنده

چکیده

اعتیاد امروزه به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. آسیب‌های اجتماعی مشکل یک جامعه نبوده، بلکه در همه جوامع و فرهنگ‌ها به صورت‌های مختلف با گستره متفاوت دیده می‌شود. افرادی که مبادرت به رفتارهای آسیب‌زا می‌نمایند، تأثیر منفی بر جامعه داشته و با اعمالشان سلامتی خود و جامعه را تحت تآثیر قرار می‌دهند.
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با ترک اعتیاد در بین معتادان شهر تبریز به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معتادان موجود در کمپ‌های تبریز در سال 1396 می‌باشد، که اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش پژوهش و روش نمونه‌گیری تصادفی در بین 130 نفر از معتادان به عنوان نمونه آماری گردآوری شد.
نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای برگزاری کلاسهای آموزشی برای معتادان و دینداری با متغیر ترک اعتیاد معتادان می‌باشد؛ همچنین نتایج بررسی متغیرهای زمینه‌ای پژوهش نیز حاکی از متفاوت و معنی‌دار بودن میانگین ترک اعتیاد به تفکیک می باشد که میزان ترک اعتیاد در بین زنان بیشتر از مردان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها