بررسی و مدلسازی تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه سواری در جاده‌های برون شهری استان آذربایجان‌شرقی

نویسنده

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی مناسب برای برآورد احتمال تصادفات منجر به واژگونی در وسایل نقلیه سواری است. این تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد و با توجه به موضوع آن از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق عوامل هندسی، آب و هوایی، محیطی و جمعیتی راننده به عنوان متغیرهای مستقل و نوع تصادفات به عنوان متغیر وابسته می‌باشند.
این تصادفات از شش محور جاده‌های پرتردد و حادثه‌خیز استان آذربایجان شرقی برای بررسی انتخاب شدند. داده‌های تصادفات شامل 876 تصادف وسیله نقلیه سواری، در بین سال‌های 1390 تا 1394 هستند که از این تعداد 260 تصادف واژگونی برای وسیله نقلیه سواری ثبت شده است. در این داده‌ها متغیرهای مشخصات جاده، مشخصات راننده، مشخصات آب و هوایی و مشخصات محیطی مورد بررسی قرار گرفت. برای مدلسازی از مدل لوجیت باینری استفاده شد و مدل نهایی برای وسیله نقلیه سواری به دست آمد و تحلیل حساسیت بر روی آنها انجام گردید. متغیرهای شب و روز، حجم ترافیک ساعتی، شانه راه، نوع جاده، بارندگی، فصل پاییز و سن رانندگان با اطمینان 95% معنادار گردید و از مشخصات راننده، جنسیت راننده در مدل نهایی معنادار نشد.

کلیدواژه‌ها