بررسی ارتباط بین نزاع - درگیری فردی و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز)

نویسندگان

چکیده

امنیت از نیازها و ضرورت‌های پایه‌ای فرد و جامعه تلقی می‌شود؛ به‌طوری‌که انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب بالای رشد نیازمند امنیت و آرامش است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین نزاع و درگیری فردی و احساس امنیت اجتماعی انجام گرفته است. مطالعه حاضر به روش پیمایشی (با شیوه نمونه‌گیری طبقه‎ای در مناطق ده‌گانه شهر تبریز) در میان 527 نفر از افراد 15 سال و بالاتر ساکن در شهر تبریز که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده‌اند، انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تحلیل آن‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
براساس نتایج، میانگین احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهر تبریز 73/3 (در یک مقیاس 6-1 و در حد متوسط رو به بالا) بوده است. با توجه به نتایج ضرایب همبستگی، بین متغیر مستقل نزاع و درگیری فردی و بعد واکنشی آن با احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. می‌توان گفت از آن‌جایی که افراد دارای نمره بالا در شاخص نزاع و درگیری واکنشی-فردی، که با نشان دادن خشونت به نوعی به آرامش می‎رسند، به احساس امنیت اجتماعی به نسبت بالاتری دست می یابند. بر اساس نتایج حاصل از نمونه مورد مطالعه، خشونت می‌تواند به معنای دفاع شخصی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها