تحلیل وضعیت معابر در محل وقوع تصادفات فوتی شهر تبریز (محدوده زمانی سال های 1392 الی 1396)

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت معابر در محل وقوع تصادفات فوتی شهر تبریز به انجام رسیده است. نوع تحقیق کاربردی است و محققین ابتدا با استفاده از روش تحلیل ثانویه به بررسی و تحلیل اطلاعات برداشت شده از وضعیت معابر در محل وقوع تصادفات فوتی توسط افسران حاضر پرداخته و در ادامه به بررسی تاثیر فاکتور وضعیت معابر بر وقوع تصادفات منجر به فوت با استفاده از تحلیل های مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل اطلاعات مکانی و وضعیت پراکنش تصادفات فوتی در انواع معابر پرداخته اند. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت، سهم معابر دو طرفه در تصادفات منجر به فوت بسیار قابل توجه است و با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت تجهیز و نوسازی پل های فرسوده، افزایش تجهیزات و مکانیزه کردن آنها، طراحی هندسی مناسب و زیبا جهت ترغیب شهروندان به استفاده از پل های عابر پیاده از جمله مجموعه راهکارهای موثر در جهت ارتقای ایمن سازی معابر و کاهش تلفات فوتی تصادفات می باشند.

کلیدواژه‌ها