بررسی موارد بکار گیری سلاح توسط مأمورین نیروی انتظامی در حین انجام مأموریت

نویسندگان

چکیده

سلاح، یکی از تجهیزات لاینفک می باشد که برای اجرای نظم و امنیت در اختیار مامورین نیروی انتظامی قرار می گیرد و مامورین وظیفه دارند تا در چارچوب قوانین و مقررات در مصاف با اخلال گران امنیت با استفاده از آن اقدام نمایند.
هدف از انجام این تحقیق، تبیین ضوابط و مقررات استفاده از سلاح و تیراندازی توسط مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می باشد. این مقاله با روش کیفی و با تکنیک اسنادی و کتابخانه ای به انجام رسیده است.
نتایج پژوهش نشان می‌هد، درحقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و مقرراتی چند در خصوص برخورد با اخلالگران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای مامورین مشخص شده است؛ ولی در خصوص تعیین مسئولیت، دقیقآ چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایند. مقنن در حالت کلی تیراندازی را به دو دسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نموده است. چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور تیرانداز هیچ مسئولیتی ندارد. اما اگـر تـیراندازی ‌غیر‌مجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح بی‌گناه باشد، مـأمور ‌تیرانداز ‌یا‌ نیروی انتظامی مسئولیت دارد.

کلیدواژه‌ها