مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 سال شهر تبریز)

نویسندگان

چکیده

امنیت اجتماعی یکی از مولفه‌های مهم رفاه اجتماعی است و زنان به عنوان سرمایه‌های انسانی هر جامعه‌ای، نقشی اساسی در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند؛ این مهم جز با احساس امنیت آنها در عرصه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر درصدد مطالعه نقش عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان است. ‌مقاله حاضر بر نتایج پژوهشی استوار است که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته با حجم نمونه 330 نفر در بین زنان 15 تا 49 سال ‌شهر تبریز در سال 1395 انجام شده است. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای است. بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان، میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی، میزان حمایت اجتماعی از زنان در جامعه، دیدگاه زنان نسبت به شرایط عینی و ساختاری جامعه، دیدگاه زنان نسبت به حمایت‌های قانونی از آنها با میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. اما بین متغیر ذهنیت زنان نسبت به موقعیت فرودست‌شان در جامعه و احساس امنیت اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد. در جهت افزایش احساس امنیت زنان باید به عواملی همچون افزایش میزان حمایت اجتماعی از زنان و افزایش سرمایه اجتماعی زنان توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها