مطالعه تأثیر عملکرد پلیس و دین‌داری بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر عملکرد پلیس و دین‌داری بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز می‌باشد و با روش پیمایش تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 377 نفر از آنان به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه دین‌داری گلارک استارک و پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی و عملکرد پلیس می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج فرضیه‌ها حاکی از آن است که احساس امنیت اجتماعی با عملکرد پلیس و دین‌داری رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون، تأثیر هر دو متغیر مستقل (عملکرد پلیس و دین‌داری) بر متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) معناداراست. دو متغیر عملکرد پلیس و دین‌داری توانسته‌اند حدود 5/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. در این تبیین سهم نسبی متغیر عملکرد پلیس بیش‌تر از متغیر دین‌داری بوده است.

کلیدواژه‌ها