بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان ارتکاب به سرقت از منزل در شهر تبریز (مورد مطالعه: سارقین شهر تبریز)

نویسندگان

چکیده

جرم یا انحراف چراغ خطری است که نشان از نقایص یا کمبودهای جامعه است که دارای عوامل مختلف می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی مرتبط با میزان ارتکاب به سرقت از منزل در شهر تبریز به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه سارقین دستگیر شده حاضر در زندان شهر تبریز در سال 1395 می‌باشد و با روش تمام شماری از 93 نفر اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین احساس آنومی اجتماعی و همنشینی با افراد خلاف‌کار و میزان ارتکاب به سرقت از منزل رابطه مثبت وجود دارد. در مقابل بین دین‌داری و کنترل اجتماعی و میزان ارتکاب به سرقت از منزل رابطه معکوس وجود دارد. همچنین نتایج بررسی ارتباط بین متغیر سن و میزان ارتکاب به سرقت از منزل نیز حاکی از وجود رابطه معکوس بین دو متغیر می‌باشد. در نهایت بررسی رابطه بین دو متغیر بعد خانوار و میزان ارتکاب به سرقت از منزل نیز حاکی از وجود رابطه مثبت بین دو متغیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها