بررسی جامعه‌شناختی علل گرایش به تخلفات در بین فراگیران آموزشی (مورد مطالعه: فراگیران ‌آموزش‌ سربازی مرکز‌آموزش عمومی ولیعصر(عج) تبریز)

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر، با هدف بررسی جامعه‌شناختی علل گرایش سربازان به تخلفات در طی دوره‌ آموزشی نگاشته شده است. روش تحقیق پژوهش، از نوع پیمایش می‌باشد و جامعه آماری شامل کلیه فراگیران آموزش سربازی مقطع تحصیلی عالی در مرکز آموزش عمومی ولیعصر(عج) تبریز طی سال 1394 می‌باشد که از این تعداد، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده 370 نفر جهت گردآوری اطلاعات انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر‌های عدم رضایت از محیط آموزشی، قومیت و وضعیت تأهل فراگیران، از جمله متغیر‌هایی هستند که بر گرایش به تخلفات فراگیران مؤثر می‌باشند و توانسته‌اند 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. همچنین با انجام پژوهش‌های دقیق‌تر می‌توان به بررسی بیش‌تر عوامل مؤثر بر گرایش به تخلفات در بین فراگیران آموزشی دوره خدمت سربازی پرداخت و با ارائه راهکارهایی در جهت بهتر شدن و غنای محیط آموزش عمومی و نیز ارتقاء قدرت سازمان کمک نمود.

کلیدواژه‌ها