اعتباریابی پرسشنامه عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران مسابقات فوتبال (مورد مطالعه: تماشاگران فوتبال شهر تبریز)

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تحلیل اکتشافی و تائیدی پرسشنامه عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران مسابقات فوتبال می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تماشاگران فوتبال شهر تبریز بود و در انتخاب نمونه آماری، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد که در مجموع بین 500 نفر از تماشاگران 4 بازی خانگی تیم‌های تراکتورسازی و گسترش فولاد پرسشنامه پخش گردید و تعداد 481 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور کشف مؤلفه‌های عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران فوتبال از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS22 استفاده گردید که در مجموع 9 مؤلفه مسائل فردی و روان‌شناختی، وضعیت تیم، وضعیت مربی و بازیکنان، عوامل سخت‌افزاری ورزشگاه، جو ورزشگاه، مسائل مربوط به داوری، تقلید یا واکنش به تماشاگران سایر تیم‌ها، عوامل رسانه‌ای و تعصب فرهنگی شناسایی شد (721/0=KMO، مقدار واریانس تبیینی= 43/77، 001/0 = Sig). همچنین یافته‌های آزمون تحلیل عاملی تأییدی به استفاده از نرم‌افزار AMOS مؤلفه‌های به دست آمده در تحلیل اکتشافی را تأیید نمود (92/0CFI =، 851/0TLI =، 919/0GFI =). در نتیجه یافته‌های پژوهش نشان داد که پرسشنامه عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می‌تواند متغیر مورد نظر را در جامعه‌های آماری اندازه‌گیری کند.

کلیدواژه‌ها