بررسی عوامل خانوادگی مرتبط با میزان ارتکاب به سرقت خودرو در شهر تبریز (مورد مطالعه: سارقین شهر تبریز)

نویسندگان

چکیده

سرقت از جمله جرایم مهم و شایعی است که از مصادیق بارز ناامنی است به گونه ای که علاوه بر امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و اقتصادی را نیز تهدید می کند. در بین تمامی نهادهای اجتماعی، خانواده یکی از ارزشمندترین و اثرگذارترین نهادها می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل خانوادگی مرتبط با میزان ارتکاب به سرقت از منزل در شهر تبریز به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه سارقین دستگیر شده حاضر در زندان تبریز در سال 1395 می‌باشد و با روش تمام شماری از 100 نفر اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین سبک تربیتی مستبدانه و آسان‌گیرانه و میزان ارتکاب به سرقت خودرو رابطه مثبت وجود دارد. در مقابل بین سبک تربیتی مقتدرانه و میزان ارتکاب به سرقت خودرو رابطه معکوس وجود دارد. همچنین میزان همبستگی موجود بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان و میزان ارتکاب به سرقت خودرو حاکی از این است که هر چه میزان پایگاه اقتصادی و اجتماعی در بین پاسخگویان افزایش پیدا می‌کند، میزان ارتکاب به سرقت خودرو در بین آنان کاهش پیدا می‌کند. همچنین نتایج بررسی ارتباط بین متغیر سن و میزان ارتکاب به سرقت خودرو نیز حاکی از وجود رابطه معکوس بین دو متغیر می باشد. در نهایت بررسی رابطه بین دو متغیر بعد خانوار و میزان ارتکاب به سرقت خودرو نیز حاکی از وجود رابطه مثبت بین دو متغیر می باشد

کلیدواژه‌ها