رابطه هوش هیجانی و نمرات تیراندازی در فراگیران آموزشی مرکز ولیعصر (عج) تبریز

نویسنده

چکیده

این مطالعه برای بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با نمرات تیراندازی فراگیران آموزشی مرکز ولیعصر (عج) تبریز و تعیین مولفه‌هایی از هوش هیجانی که می‌توانند پیش بینی کننده نمرات تیراندازی باشند، انجام شد. روش تحقیق همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه فراگیران آموزشی پایه خدمتی اسفند 1390 مرکز ولیعصر (عج) تبریز بودند. جامعه آماری 560 نفر بودند که حجم نمونه از طریق جدول مورگان-آرجریس 240 نفر برآورد شد. نمونه‌ها به روش تصادفی طبقه‌ای (با توجه به گروهان و مقطع تحصیلی) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد بار-آن پس از تایید روایی توسط کارشناسان حیطه مربوطه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ تایید گردید و اطلاعات جمع‌آوری شده، توسط نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه و از رگرسیون برای تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده استفاده شد. نتایج، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و نمرات تیر اندازی است (0.411r=). سطح معناداری در این رابطه 05/0 P<است. همچنین از بین مولفه‌های هوش هیجانی تحمل استرس، کنترل تکانه، خودآگاهی هیجانی، مساله گشایی و خودشکوفایی بیشترین نقش را در پیش بینی نمرات تیراندازی دارند. توجه به جنبه‌ها و فاکتورهای هوش هیجانی می‌تواند به بهبود نمرات تیراندازی در فراگیران آموزشی خدمت سربازی کمک کند.

کلیدواژه‌ها