بررسی عوامل مؤثر بروقوع تصادفات (مورد مطالعه بزرگراه بسیج درکلانشهر تبریز)

نویسندگان

چکیده

در نیم قرن اخیر، گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده‌ها، بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی افزوده است و ضایعات جانی و مالی این تصادفات بار سنگینی را بر جوامع تحمیل کرده‌است. هدف این مقاله تعیین عوامل مؤثر در تصادفات در محدوده بزرگراه بسیج کلانشهر تبریز است. روش بررسی تحلیل فضایی نقاط حادثه‌خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد نواقص مسیرهای ترافیکی مانند نبود گذرگاه غیرهمسطح عابران پیاده در حدفاصل پل تبادلی تا میدان بسیج و فقدان دوربین‌های کنترل سرعت خودروها در طول برخی از مسیرها از عوامل اصلی بروز تصادف در طول بزرگراه بسیج می‌باشد. با استفاده از نتایج به‌دست آمده راهکار‌های مناسبی جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها