نیازهای آموزشی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تربیت و آموزش پلیس در افق برنامه 20 ساله کشور (مورد مطالعه: کارکنان ادوار آموزشی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی)

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

جهان امروز، جهان تغییر و تحول است. به ندرت روزی بدون نوآوری در جهان اقتصاد‌ و بدون تغییر در تولید یا وضعیت خدمات می‌گذرد. در چنین شرایطی بیشتر سازمان‌ها به دنبال راه‌حلی برای تطبیق با این شرایط هستند‌. راه‌حلی که توسط بیشتر صاحب‌نظران عنوان شده، آموزش و بهسازی منابع انسانی است. از لحاظ علمی نیز فشارهای فرهنگی‌، اجتماعی، تکنولوژیک، اقتصادی و سیاسی با هم ترکیب شده‌اند تا سازمان‌ها را مجبور کنند به پتانسیل‌های اساسی به طور کل و به آموزش به طور خاص توجه بیشتری داشته باشند. جامعه آماری این تحقیق فراگیران حاضر در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در شهریور ماه سال 92 در مجتمع آموزشی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی می‌باشد که به‌صورت تمام شمار اجرا گردید. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه نیاز سنجی می‌باشد. نتایج بر اساس نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که در تدوین راهبردها و راهکارها تربیت و آموزش پلیس در افق برنامه 20 ساله کشور (برنامه و روش‌های آموزشی) برنامه آموزش‌های مدون (آموزش الزامی در بخش‌های مربوط)، برگزاری کلاس‌های اختصاصی، برگزاری کلاس‌های بازآموزی، تهیه جزوات اختصاصی تهیه شده توسط متخصصان، انجام مطالعات موردی، برگزاری سمینارها/ کنگره‌ها، برگزاری امتحانات دوره‌ای، استفاده از مجلات خارجی و داخلی، استفاده از آخرین کتب منتشر شده و آموزش مجازی در اولویت قرار دهند

کلیدواژه‌ها