بررسی رابطه بین سبک پوشش و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان تبریز

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی- تبریز

چکیده

امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان می‌باشد که آرامش روانی و اجتماعی را در سطح فردی و اجتماعی فراهم می‌سازد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک پوشش و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است و جامعه آماری تمامی افراد بالای 14-64 سال مردم شهر تبریز می‌باشد. حجم نمونه‌ای 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برآورد شده است. یافته‌ها حاکی از این است که سبک پوشش رابطه معناداری با امنیت اجتماعی دارد. پایبندی اجتماعی با امنیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد(389/0 r=). همچنین کنترل اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد. آزمون تحلیل واریانس نشان می‌دهد که احساس امنیت بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت می‌باشد ولی احساس امنیت بر حسب جنسیت شهروندان متفاوت نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها