رابطه بین شاخص فلاکت و سرقت در استان آذربایجان شرقی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

متغیرهای اقتصادی ازجمله عوامل مؤثر بر ارتکاب به انواع جرم‌ها می‌باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به نرخ بیکاری و نرخ تورم اشاره کرد. برای بررسی نحوه تأثیرگذاری این دو متغیر اقتصادی می‌توان آن‌ها را با هم جمع کرد و از شاخص فلاکت استفاده نمود. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه بین شاخص فلاکت و سرقت از اماکن، سرقت از وسایل نقلیه و سرقت کل در استان آذربایجان شرقی در طی دوره 1382 تا 1392 پرداخته شد. نتایج بیانگر این هستند که بین شاخص فلاکت و سرقت کل و سرقت از اماکن و وسایل نقلیه رابطه مستقیم وجود دارد. ضمناً با بررسی رابطه همبستگی بین شاخص فلاکت دوره‌های قبل با اقدام به سرقت در دوره حاضر، مشخص گردید که سرقت بیشتر تحت تأثیر شاخص فلاکت دوره فعلی و یک دوره قبل است و شاخص فلاکت دوره‌های گذشته تأثیر زیادی بر سرقت نشان نمی‌دهند. در عین حال تأثیر تغییرات شاخص فلاکت بر تعداد سرقت وسایل نقلیه بیشتر از سرقت از اماکن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها