مقایسه مؤلفهﻫﺎی شخصیت در افراد معتاد به مواد مخدر و عادی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشگاه تبریز

چکیده

شناسایی تفاوت‌های شخصیتی در افراد معتاد در مقایسه با گروه‌های عادی ﻣﻲتواند هم در پیشگیری و هم در درمان اعتیاد مؤثر باشد. با توجه به اهمیت بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در اعتیاد، این پژوهش با هدف مقایسه مؤلفهﻫﺎی شخصیت با توجه به مدل پنج عاملی نئو در افراد معتاد و عادی ﻣﻲباشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علّی- مقایسهﺍی ﻣﻲباشد. به همین منظور 100 نفر از افراد معتاد تحت پوشش اداره بهزیستی آذربایجان شرقی به شیوه در دسترس و 100 نفر از افراد عادی با استفاده از همتاسازی انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصیتی تجدید نظر شده نئو پاسخ دادند. دادهﻫﺎی به‌دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری بین افراد معتاد و افراد عادی در مؤلفهﻫﺎی برونگرایی، توافق‌پذیری و وظیفه شناسی وجود دارد که با توجه به میانگین‌ها ﻣﻲتوان دریافت که افراد عادی نسبت به افراد معتاد از برونگرایی، توافق‌پذیری و وظیفه شناسی بیشتری برخوردارند و همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه در مؤلفهﻫﺎی روان‌رنجوری و گشودگی وجود ندارد. افراد معتاد به لحاظ برونگرایی، توافق‌پذیری و وظیفه شناسی در سطح پایینی نسبت به افراد سالم قرار دارند و این نکته ﻣﻲتواند در برنامه‌ریزی‌های پیشگیری و درمان مورد توجه مشاوران و درمانگران باشد.

کلیدواژه‌ها