تعیین کنندهﻫﺎی سازمانی توانمندسازی کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه، تکنیک توانمندسازی نیروی انسانی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانی دارد. در این پژوهش، عوامل سازمانی مرتبط با توانمندسازی پلیس بررسی شده است. جامعة آماری پژوهش حاضر کلیة کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی در سال 1393 ﻣﻲباشد. نمونة آماری مشتمل بر 378 نفر از کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی ﻣﻲباشد که از طریق فرمول کوکران به‌دست آمده است. روش نمونه‌گیری تحقیق به صورت طبقهﺍی تصادفی بوده و اطلاعات به‌دست آمده با تکنیک پیمایش، به صورت مقطعی و از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شده است که روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. یافتهﻫﺎی توصیفی تحقیق نشان داد که میانگین توانمندی کارکنان انتظامی استان آذربایجان شرقی متوسط به بالا (05/77) ﻣﻲباشد. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل (پاداش مبتنی بر عملکرد، تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی و ابعاد آن) با توانمندسازی رابطة معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، از بین متغیرهای مورد بررسی، به ترتیب اثرات متغیرهای پاداش مبتنی بر عملکرد، وضوح نقش، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بر متغیر وابسته (توانمندسازی کارکنان انتظامی) معنادار بوده و متغیرهای یاد شده توانستهﺍند، در مجموع، 37/0 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها