امنیت سرمایه گذاری محور رشد اقتصادی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

دلیل سطح متفاوت رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورهای مختلف جهان از پرسش های مهم اقتصاددانان است. هر چند عوامل اقتصادی همانند نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، رشد عوامل تولید، سرمایه انسانی و ... در تبیین تفاوت سطح توسعه کشورها نقش مهمی دارند ولی امروزه مشخص شده است که عوامل غیر اقتصادی همچون ثبات سیاسی، حاکمیت نظم و قانون، تضمین قراردادها، میزان فساد دستگاه اداری، حقوق مالکیت، اختلافات قومی، نژادی و فرهنگی، امنیت و ... در تفاوت سطح کشورها نقش اساسی را ایفا می کند. در این بین مطالعات متعدد نشان می‌دهد که امنیت از مهمترین و بنیادی ترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود.
در بین سطوح مختلف امنیت، امنیت سرمایه گذاری که از مصادیق امنیت اقتصادی و از اجزای آن محسوب می شود، نقش پررنگ تری دارد. در واقع امنیت سرمایه گذاری، آن بخش از امنیت اقتصادی است که در ارتباط با اطمینان از حفظ اصل و فرع سرمایه برای سرمایه گذاران می باشد و با شاخص های مختلفی قابل سنجش است.
این مقاله با هدف بررسی ابعاد مختلف امنیت و ارتباط آن با توسعه، نگاه ویژه ای به امنیت سرمایه گذاری دارد و با بررسی برخی از شاخص های آن، به تبیین نقش امنیت در رشد و توسعه اقتصادی می پردازد.

کلیدواژه‌ها