احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان 29-15 استان آذربایجان شرقی)

نویسندگان

چکیده

احساس امنیت از جمله مقولهﻫﺎی بسیار مهم در هر جامعه به شمار ﻣﻲرود. لازمه حیات، شکوفایی و دوام در اکثر زمینهﻫﺎی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و صنعتی جامعه نیازمند وجود امنیت و احساس امنیت است. همانگونه که مازلو اشاره می‌کند، نیاز به امنیت در رتبه دوم نیازهای ضروری قرار دارد و اگر این نیاز در سطوح مختلف بنا به عللی پاسخ مثبت دریافت نکند، فرد را دچار نابسامانی، تنش و اضطراب ﻣﻲکند. با این مقدمه، مقاله حاضر با هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده سعی در تبیین این موضوع دارد. روش تحقیق پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 15 تا 29 سال استان آذربایجان شرقی ﻣﻲباشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. پس از جمع-آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات لازم توسط نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات نیز به تناسب سطح متغیر‌ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، همبستگی مستقیم و معناداری بین متغیرهای اعتماد نهادی، احساس محرومیت نسبی و بی‌سازمانی اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته پژوهش وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره تحقیق نشان می‌دهد 30 درصد از تغییرات احساس امنیت اجتماعی توسط متغیرهای اعتماد نهادی، احساس محرومیت نسبی و بی‌سازمانی اجتماعی تبیین شده است

کلیدواژه‌ها