مدل پیش بینی شدت تصادفات تک وسیله‌ای در شرایط آب و هوایی مختلف (نمونة موردی محور اهر-تبریز)

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

تصادفات ترافیکی در حال حاضر به‌صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است. در این تحقیق به برآورد و بررسی شدت تصادفات تک وسیله‌ای در شرایط آب و هوایی مختلف پرداخته شده است. برای بررسی، از داده‌های تصادفات تک وسیله‌ای محور اهر- تبریز سال‌های 1388 تا 1392 استفاده گردید. تصادفات تک وسیله‌ای در این محور شامل 580 تصادف خسارتی، 170 تصادف جرحی و 42 تصادف فوتی بود. به دلیل آنکه شدت تصادفات ماهیت ترتیبی دارد برای مدلسازی از مدل‌های لوجیت ترتیبی استفاده گردید. برای به‌دست آوردن مدل نهایی، ابتدا تمامی متغیرها وارد مدل شدند و با استفاده از روش حرکت رو به عقب، متغیرهایی که معناداری کافی نداشتند، از مدل حذف شدند. در مدل نهایی این محور، 4 متغیر مستقل به‌دست آمد که همگی از نوع متغیرهای گسسته هستند. این متغیرها عبارتند از: متغیر دمای هوای کمتر از 7- درجه سانتیگراد، متغیر سرعت باد، متغیر روز کاری و غیرکاری و متغیر جنسیت. شاخص نسبت درست‌نمایی در این مدل 027/0 گردید و فرض صفر بودن ضرایب متغیر در این مدل رد شد.