بررسی تأثیر احساس امنیت بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس امنیت بر اعتماد اجتماعی صورت گرفته است؛ به عبارتی دیگر این تحقیق درصدد بررسی این سؤال است که آیا رابطه معنا داری بین انواع احساس امنیت (جانی، مالی، انتظامی) با اعتماد اجتماعی (بین شخصی، تعمیم یافته، نهادی) وجود دارد. روش پژوهش در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شده‌است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1394 می باشد که از آن، نمونه ای به حجم 323 نفر با شیوه نمونه‌گیری و همچنین طبقه ای، متناسب با حجم نمونه بر حسب رشته انتخاب شده است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و تحلیل گردیده است. یافته های حاصل از آزمون T تست نشان می‌دهد که تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی از لحاظ جنسیت معنادار نمی باشد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین اعتماد اجتماعی (391/0) با احساس امنیت رابطه وجود دارد

کلیدواژه‌ها