مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر رضایت کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی از خدمات معیشتی– رفاهی

نویسنده

چکیده

رضایتمندی میزان مطلوبیتی است که افراد به دلیل خصوصیات مختلف محصول یا خدمات، کسب ﻣﻲکنند و موجب وفاداری آنﻫﺎ ﻣﻲشود. رضایتمندی کارکنان و نیروی انسانی در سازمانﻫﺎ از خدمات ارائه شده عامل مهمی در موفقیت و بقای هر سازمان محسوب ﻣﻲشود. از این رو، مطالعه میزان رضایتمندی کارکنان و کشف عوامل مؤثر بر آن، با توجه به افزایش شدت رقابت در میان سازمان‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه این مقوله در میان کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی از خدمات رفاهی– معیشتی ناجا و نقش سرمایه روان‌شناختی با ابعاد خوش بینی، امیدواری و انعطاف پذیری (به عنوان متغیرهای مستقل) ﻣﻲباشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از ابزار گردآوری پرسشنامه برای گردآوری دادهﻫﺎ استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی است که از میان آنان 300 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق در سال 1394 انتخاب شده‌اند. دادهﻫﺎی به‌دست آماده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده نشان ﻣﻲدهد که بین سرمایه روان‌شناختی و رضایت کارکنان از خدمات ناجا همبستگی معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها