ارزیابی سرمایه اجتماعی شهروندان با تاکید بر شاخص های امنیت، مشارکت، تعامل و عضویت (نمونه موردی: شهر مراغه)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

چکیده

مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل شاخص های سرمایه اجتماعی در محلات شهر مراغه پرداخته است. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی بوده و برای ارزیابی سرمایه اجتماعی، ابتدا براساس میانگین امتیازات محلات رتبه بندی شده و پس از آن شاخص های سرمایه اجتماعی در چهار زیرشاخص امنیت اجتماعی، مشارکت، عضویت در نهادهای مختلف و تعامل طبقه بندی شده و سپس برای هر کدام از زیرشاخص ها سوالات مختلفی تهیه شده است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 382 نفر برآورد شده و انتخاب نمونه ها به شیوه تصادفی ساده بوده است. نتایج نشان می دهد محلات قدیمی و بااصالت از سرمایه اجتماعی زیادی برخوردار هستند و میزان سرمایه اجتماعی محلاتی که در حاشیه شهر واقع شده اند به مراتب پایین تر از محلات قدیمی می باشد.

کلیدواژه‌ها