بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در محیط کار (مطالعه موردی: شهرستان سراب)

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در محیط کار در شهرستان سراب می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 3585 نفراز زنان شاغل شهرستان سراب بوده است که باشیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه ای برابر با 345 نفر از آنان به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشاندهنده رابطه معنی داری بین متغیرهای (اعتمادبین شخصی، کنترل اجتماعی، پایبندی به اعتقادات مذهبی و نوع محیط کار) با میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در محیط کار می باشد. در مجموع نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای پایبندی به اعتقادات مذهبی و اعتماد بین شخصی بیشترین سهم را در پیش بینی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل مورد مطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها