بررسی تاثیر شناخت مردم از وظایف نیروی انتظامی بر پیشگیری انتظامی از جرم در میان شهروندان تبریزی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

پیشگیری انتظامی از جرم در همه ی جوامع برای مقابله رفتارهای منحرفانه و برقراری امنیت برای دولت ها و مردم مهم بوده است. امروزه در کشور های که دارای یک سیاست پیشگیرانه پویا و روز آمد هستند، براساس یک رویکرد جامعه محور، سازمان های پلیسی در سایه ی برقراری تعامل گسترده و سازنده با همه ارکان جامعه به ویژه مردم و نهاد های اجتماعی از حمایت های مادی و معنوی جامعه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بهره مند می شوند. این پژوهش نیز با هدف تعیین رابطه شناخت مردم از وظایف نیروی انتظامی و پیشگیری انتظامی از جرم در بین شهروندان تبریز صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش بوده است .جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهرتبریز در سال 1393بوده است. حجم نمونه 150 نفر از شهروندان تبریز هستند که با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی از بین مراجعه کنندگان به کلانتری های شهر تبریز انتخاب شده اند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاه از نرم افزارSPSS انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، ارتباط مثبت و معنی داری بین شناخت مردم از وظایف نیروی انتظامی و پیشگیری انتظامی از جرم وجود دارد